January 15, 2010

All About White!

White Giraffe
White Fox
White Bear (Lazy?)
White Snake
White Wolf
White Stork
White Kangaroo
White Deer
White Monkey
White Horse
White Tigers
White Lion
White Squirrel
White Alligator
White Goat
White People
Only White 'People' can smiles!

No comments: